மரக்கன்றுகள்ஒப்பீடு (0)


மஞ்சள் மணி
மஞ்சியம்
மாமரம்

மாமரம்

மாம்பழம் புவிமையக் கோட்டுப் பகுதியில் வளரும் ஒரு மரத்தின் பழமாகும். மாமரங்கள் இந்தியா, வங்காளம்,தென்..

முந்திரி

முந்திரி

முந்திரி அல்லது மரமுந்திரி என்பது Anacardiaceae குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ம..

மூங்கில்

மூங்கில்

மூங்கில் புல் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரமாகும். புல் வகையிலேயே மிகவும் பெரிதாக வளரக்கூடியது மூங்க..

வாதுமை

வாதுமை

வாதுமை என்பது பலரால் விரும்பி உண்ணப்படும் பாதாம் பருப்பு அல்லது கொட்டை பெறப்படும் மரம் ஆகும். ப..

வெண்ணெய்ப் பழம்

வெண்ணெய்ப் பழம்

வெண்ணெய்ப் பழம் (பெர்சியா அமெரிக்கனா ), பால்டா அல்லது அகுயாகடே (ஸ்பானி..

வேங்கை

வேங்கை

வேங்கை  எனப்படுவது நடுத்தர, அளவிற் பெரியதான, இலையுதிர் தாவரம் ஒன்றாகும். இது 30 மீ உயரம் வரை வள..

வேம்பு

வேம்பு

வேப்ப மரம் இந்தியா, இலங்கை, பர்மா போன்ற நாடுகளில் வளரும் மிகவும் பயனுள்ள ஒரு மரம். இதன் மருத்துவ பண்..

மாதுளை

மாதுளை

மாதுளை வெப்ப இடைவெப்ப வலயத்திற்குரிய ஒரு பழமரமாகும்.மாதுளையில் இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு ஆகிய மூன..

காண்பது 16-25 / மொத்தம் 25 / பக்கங்கள் 2