பூச்செடிகள்


ஒப்பீடு (0)


உரோசாப்பூ

உரோசாப்பூ

முளரிப்பூ, முளரி பேரினத்தின் ரோசசி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆண்டு முழுவதும் விளையக்கூடிய ப..

கனகாம்பரம்

கனகாம்பரம்

கனகாம்பரம் என்னும்  இவை பெரிதும் அறியப்பட்டது அதுக் கொணரும் மலர்களால் தான். இவை குறுஞ்செடி வகைய..

கோழிக்கொண்டை
சாமந்தி

சாமந்தி

சிவந்தி அல்லது செவ்வந்தி  இருவித்திலைத் தாவர வகையைச் சேர்ந்த ஒரு பூக்கும் தாவரம். கண்ணியாகக் கட..

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி அல்லது செவ்வரத்தை என்பது இந்தியா,இலங்கை போன்ற வரள்வலய இடங்களில் வளரும் தாவர இனம் ஆகும். ..

மல்லிகை

மல்லிகை

    மல்லிகை ஒரு மருத்துவ மூலிகைப் பயன்பாடுடைய ஒரு தாவரமாகும். இது இந்தியா, இலங்க..

முல்லை

முல்லை

முல்லை என்னும் சொல் முல்லைப்பூ, முல்லைநிலம், அகத்திணையில் முல்லைத்திணை, புறத்திணையில் முல்லைத்துறை ம..

காண்பது 1-7 / மொத்தம் 7 / பக்கங்கள் 1