அலங்காரத் தாவரங்கள்ஒப்பீடு (0)


அரளி

அரளி

அரளி நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த தாவரம். நீளமான இலைகளுடன் காட்சியளிக்கும் அரளி தாவரத்தில் செவ்வரளி, வெள்ள..

உரோசாப்பூ

உரோசாப்பூ

முளரிப்பூ, முளரி பேரினத்தின் ரோசசி குடும்பத்தை சேர்ந்த ஆண்டு முழுவதும் விளையக்கூடிய ப..

கோழிக்கொண்டை
சாமந்தி

சாமந்தி

சிவந்தி அல்லது செவ்வந்தி  இருவித்திலைத் தாவர வகையைச் சேர்ந்த ஒரு பூக்கும் தாவரம். கண்ணியாகக் கட..

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி

செம்பருத்தி அல்லது செவ்வரத்தை என்பது இந்தியா,இலங்கை போன்ற வரள்வலய இடங்களில் வளரும் தாவர இனம் ஆகும். ..

நெட்டிலிங்கம்

நெட்டிலிங்கம்

நெட்டிலிங்கம்  சில சமயங்களில் அசோக மரம் என தவறாக அழைக்கப்படுகிறது. எனினும் அசோகு (saraca indica..

மஞ்சள் மணி
மூங்கில்

மூங்கில்

மூங்கில் புல் வகையைச் சேர்ந்த ஒரு தாவரமாகும். புல் வகையிலேயே மிகவும் பெரிதாக வளரக்கூடியது மூங்க..

மேசைப்பூக்கள்
வெட்சி

வெட்சி

சிவப்பு அல்லது வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறங்களில் சிறிதளவு தேனுடன் கொண்ட பூக்களை உடைய சிறு தாவரம் / அதன..

காண்பது 1-10 / மொத்தம் 10 / பக்கங்கள் 1